بیمه عمر سامان

طرح ممتاز و منحصر به فرد بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان که بر اساس مدل شناخته شده جهانی Flexible Universal Life طراحی گردیده است و در سراسر جهان یکی از پرطرفدارترین بیمه های عمر می باشد، با در نظر گرفتن نرخ تورم و سود سرمایه گذاری در ایران با مجوز رسمی از بیمه مرکزی ارائه شد. این بیمه نامه با دارا بودن حداکثر توان انعطاف پذیری و ویژگی های مربوط به خنثی کردن اثر تورم و محاسبه سود صندوق سرمایه گذاری به شکل مرکب، مناسب ترین گزینه برای کسانی است که با نگرش درست نگران آینده خود و خانواده خود هستند.

بنابراین می توان اذعان داشت : هدف در بیمه عمر، اطمینان یافتن از آینده از طریق تامین سرمایه یا مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حیات و یا پس از فوت وی می باشد.

پوشش بیماری‌های خاص (طرح معمولی)

پوشش بیماری‌های خاص (طرح پایه)

پوشش بیماری‌های خاص (طرح آسایش)

پوشش بیماری‌های خاص (طرح ممتاز)

پوشش بیماریهای خاص(طرح معمولی): درصــورت نیــاز بیمه شــده بــه انجــام جراحیهــای حیاتــی انفارکتــوس قلبــی (ســکته)، جراحــی گرافــت و بــای پــس شــریان کرونــر، جراحــی تعویــض دریچــه قلــب، ســکته مغــزی، ســرطانها و پیوند اعضای اصلی بــدن تــا ســقفی معــادل 50% ســرمایه فــوت و حداکثــر تــا ســقف 300.000.000 ریــال بابــت هزینــه معالجــه بیمــاری به شخص بیمه شده پرداخــت نمایــد.

پوشش بیماریهای خاص(طرح پایه): ایــن طــرح حداکثــر شــامل 8 بیمــاری میباشــد (3 بیماری برای گروه سنی 2 الی 18 سال و 8 بیماری برای گروه سنی 19 الی 60 سال). ســرمایه ایــن طــرح حداکثــر %100 ســرمایه فــوت تــا ســقف 5.000.000.000 ریــال اســت، پرداخــت خســارت بــرای ایــن طــرح بــه صــورت ســرمایه ای و بــر اســاس %100 ســرمایه امــراض اســت. فقــط یــک بــار %100 ســرمایه امــراض پرداخــت میشــود و بعــد از یــک بــار پرداخــت خســارت، پوشــش امــراض حــذف مــی‌گردد.

پوشش بیماریهای خاص(طرح آسایش): ایــن طــرح حداکثــر شــامل 13 بیمــاری میباشــد (6 بیماری برای گروه سنی 2 الی 18 سال و 13 بیماری برای گروه سنی 19 الی 60 سال). ســرمایه ایــن پوشــش حداکثــر 100% ســرمایه فــوت تــا ســقف 5.000.000.000 ریــال اســت، پرداخــت خســارت بــرای ایــن طــرح بــه صــورت ســرمایه ای و بــر اســاس 100%ســرمایه امــراض اســت. فقــط یــک بــار 100% ســرمایه امــراض پرداخــت میشــود و بعــد از یــک بــار پرداخــت خســارت، پوشــش امــراض حــذف می‌گردد.

پوشش بیماریهای خاص(طرح ممتاز): ایــن طــرح حداکثــر شــامل 30 بیمــاری میباشــد (14 بیماری برای گروه سنی 2 الی 18 سال و 30 بیماری برای گروه سنی 19 الی 60 سال). ســرمایه ایــن پوشــش حداکثــر %100 ســرمایه فــوت تــا ســقف 5.000.000.000 ریــال اســت، پرداخــت خســارت بــرای ایــن طــرح بــه صــورت ســرمایه ای و بــر اســاس %100 ســرمایه امــراض اســت. خســارت براســاس گــروه بیمــاری پرداخــت میشــود و در هرگــروه فقــط یــک بــار، %100 ســرمایه امــراض پرداخــت میشــود و بعــد از ســه بــار پرداخــت خســارت، پوشــش امــراض حــذف می‌گردد.

دغدغه‌های شما هم هست؟

بیکاری، بی پولی در آینده

درآمد ثابت و تضمین شده برای زمانی که نمیتونی یا نمیخوای کار کنی

هزینه‌های بالای درمانی و نگهداشت سلامت خود و خانواده

اگر خدای نکرده نباشی؟ ...

راه حل پیشنهادی ما: بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

سرمایه‌گذاری

حتی با حداقل درآمد هم می‌توانید سرمایه‌گذاری سود ده و تضمین شده داشته باشید.

مستمری

هنگام بازنشستگی می‌توانید از محل سرمایه گذاری که انجام داده اید مستمری دریافت کنید.

هزینه پزشکی

در صورت بروز حادثه، هزینه پزشکی خود را از ما دریافت نمایید.

سرمایه فوت

بعد از شما، ما کنار خانواده‌تان هستیم.

معافیت و درآمد از کار افتادگی

سرمایه و درآمد از کار افتادگی را از ما خواهید داشت.

سرمایه و درآمد از کار افتادگی را از ما خواهید داشت.

در صورت از کارافتادگی دائم در اثر حادثه تا 1 برابر سرمایه فوت از ما خسارت دریافت کنید.

بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

ویژگیهای بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان:

 1. انتخاب سبد سرمایه گذاری بر اساس سود پرداختی( پرداخت سود قابل توجه بر اساس سبد سرمایه گذاری انتخابی)
 2. امکان دریافت وام تا ۹۰% مبلغ اندوخته از پایان سال اول
 3. برداشت از مبلغ اندوخته از پایان سال اول
 4. امکان تبدیل تمام یا بخشی از مبلغ اندوخته به مستمری و بازنشستگی بعد از 10 سال
 5. پرداخت سرمایه ای بالغ بر ۳ برابر سرمایه فوت، در صورت فوت ناشی از حادثه بیمه شده
 6. پرداخت سرمایه از کار افتادگی تا سقف 1 برابر مبلغ سرمایه فوت هر سال در صورت ازکارافتادگی دائم بیمه شده
 7. معافیت بیمه‌گذار از پرداخت حق بیمه به مدت ۱۰ سال در صورت ازکارافتادگی کامل بر اثر بیماری یا حادثه
 8. پرداخت تا سه برابر حق بیمه سالیانه به مدت ۱۰ سال در صورت از کار افتادگی کامل و دائم
 9. پرداخت هزینه‌های درمانی درصورت ابتلا به امراض تحت پوشش تا سقف5.0۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
 10. معافیت مالیاتی حق بیمه، سرمایه بیمه عمر و همچنین اندوخته حاصل از سرمایه‌گذاریها
 11. انعطاف‌پذیری در پرداخت حق بیمه بسته به میزان درآمد هر شخص با توجه به روش پرداخت های
  (ماهیانه، دوماهه، سه ماهه، چهارماهه، شش ماهه، سالیانه و یکجا)
 12. امکان بیمه شدن از 1 ماهگی تا سن ۷۰ سالگی بیمه شده
دکمه بازگشت به بالا